Konstytucja bez preambuły.

Konstytucja bez preambuły

Autor: Anna Ptak

Według przedstawionego przez Bank Światowy raportu „Doing business”, porównującego warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata Polska obecnie zajmuje ogólne 27 miejsce, jednak pod względem zakładania działalności gospodarczej plasuje się nadal na aż 120 miejscu. Od jakiegoś czasu widoczna była więc potrzeba większego dostosowania ustaw do oczekiwań przedsiębiorców.

  1. Właśnie takie założenie stoi u podstaw uzasadnienia wprowadzenia „Konstytucji biznesu”, czyli pakietu ustaw, który wszedł w życie 30 kwietnia 2018r., a w jego skład wchodzą:
    Prawo przedsiębiorców,
  2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca powołując się w uzasadnieniu projektu ustawy na fakt ponad 90-krotnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzasadnia uchwalenie Konstytucji biznesu jako zbioru ustaw, które mają całościowo i spójnie uregulować ogólne zasady oraz reguły podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Konstytucja biznesu ma zawierać regulacje, będące niezbędne dla gwarancji wolności działalności gospodarczej i w sposób jasny przedstawiać prawa i obowiązki przedsiębiorcy wobec organów władzy publicznej i innych podmiotów prawa, oraz generalnie ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

Do najważniejszych zapisów, znajdujących się w Prawie przedsiębiorców, należy zaliczyć wspomniane wyżej wprowadzenie katalogu wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak oraz zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, wprowadzenie „ulgi na start”, czy też działalności nierejestrowej.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi m. in. udostępnienie w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, a ponadto wprowadzi zasadę zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia, a także zasadę możliwości dokonania zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy w dowolnym terminie. Wprowadzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy stanowić ma ułatwienie dla Przedsiębiorców w zakresie uzyskiwania informacji odnośnie zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce, a także umożliwi zastosowanie ułatwień pozwalających na realizację spraw w pełni drogą elektroniczną za pośrednictwem Punktu.

Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy również jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ustawa określa szczegółowo kryteria i tryb powołania oraz zadania i sposób działania Rzecznika. Jednym z istotnych zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma być również pomoc w organizowaniu mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji. Do zakresu jego uprawnień należeć będą też m. in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, kompetencje do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa, a także rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, zwracania się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenia skargi i skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

Trudno nie przyznać, iż powyższe zmiany wydają się stanowić dosyć pozytywny krok w stronę ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zabezpieczenia praw i wolności przedsiębiorców. Już sama nazwa zbioru ustaw sugeruje przyznanie powyższym niezwykle wysokiej rangi, co może sugerować autentyczną chęć pozytywnej zmiany w tym zakresie. Należy więc mieć nadzieję, iż wprowadzenie aż czterech ustaw w miejsce dawnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rzeczywiście przyniesie efekt w postaci ułatwienia prowadzenia działalności, a nie utrudnienia związanego z problemem przeregulowania prawa i trudnością swobodnego orientowania się przedsiębiorców we wszystkich powyższych regulacjach.

Autor: ZOBACZ MÓJ PROFIL