przedawnienie przepisow

Przedawnienie roszczeń o zwrot kosztów

Autor: Mateusz Gruszczyński

Przedawnienie roszczeń o zwrot zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Kancelaria ostatnio wygrała dla jednego z naszych klientów sprawę dotyczącą zapłaty zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności w wysokości równowartości w złotych kwoty 40 EUR, którą może naliczyć każdy wierzyciel (niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów windykacji) w przypadku, gdy dłużnik opóźnił się z płatnością w tzw. transakcji handlowej. Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jako transakcje handlowe definiuje odpłatną dostawę towaru lub odpłatne świadczenie usługi pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Naszego klienta do zapłaty zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności wezwała jedna z jednostek budżetowych Skarbu Państwa. Klient jeszcze 2013r. spóźnił się z zapłatą za usługi wykonane przez tą jednostkę o parę dni. Warto przy tym zaznaczyć, że kwota faktury była niedużo wyższa od równowartości 40 EUR. Po upływie 3 lat jednostka najpierw wezwała klienta do zapłaty, a wobec stanowczej odmowy zapłaty ze względu na przedawnienie roszczenia, skierowała sprawę do sądu. Sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska kancelarii, że roszczenia jednostki budżetowej w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej podlegają 3-letniemu okresowi przedawnienia, stwierdzając, że roszczenia jednostki budżetowej zawsze podlegają 10 letniemu okresowi przedawnienia. W wyroku sąd zasądził obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności oraz kosztów postępowania w tym również kosztów zastępstwa adwokackiego jednostki budżetowej. Klient chciał całą kwotę zapłacić, żeby zamknąć sprawę, ale na szczęcie kancelarii udało się go przekonać do dalszej walki i wniesienia apelacji.

Sąd drugiej instancji w całości podzielił zarzuty podniesione w apelacji, że roszczenia jednostki budżetowej w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej podlegają 3 letniemu okresowi przedawnienia, co skutkowało uchyleniem niekorzystnego wyroku sądu I instancji oraz umorzeniem postępowania. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że podstawą wzajemnych relacji pomiędzy stronami sporu była umowa cywilnoprawna, a powód w takich warunkach nie może korzystać z przysługującego mu władztwa (imperium) jako jednostki Skarbu Państwa, a to oznacza, że jest on uczestnikiem obrotu gospodarczego na zasadach tożsamych dla innych podmiotów. Cywilnoprawny charakter umowy, na podstawie której powód zobowiązał się do świadczenia usług a pozwany do zapłaty za tą usługę, oraz z której wynika odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (regulowana przez przepisy prawa cywilnego), a także realizowanie ww. czynności poza sferą imperium, a ponadto brak jakichkolwiek funkcjonalnych różnic pomiędzy świadczeniem usług przez powoda oraz przez innych przedsiębiorców na rzecz ich kontrahentów, a wreszcie wypełnienie definicji prowadzenia działalności gospodarczej – doprowadziło sąd odwoławczy do konkluzji o konieczności uznania roszczenia zgłoszonego przez jednostkę budżetową, jako związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Skutkiem powyższego konieczne stało się zastosowanie skróconego, bo 3-letniego okresu przedawnienia zgłoszonego roszczenia.

Powyższy przykład można wykorzystać w obronie przed dochodzeniem przez jednostki budżetowe zryczałtowanych kosztów dochodzenia należności, po upływie 3 lat od dnia upływu terminu zapłaty. Ponadto, pokazuje on, że nawet w drobnych sprawach warto walczyć do końca o korzystne rozstrzygnięcie.

 

Autor: Mateusz Gruszczyński ZOBACZ MÓJ PROFIL