cyfryzacja

Rewolucja w postępowaniu rejestrowym – zmiany ustawy o KRS cz. 2

Autor: Beata Pawlas

Powszechne udostępnianie pełnych odpisów KRS

Jest też kolejna, korzystna zmiana, która weszła w życie 15 marca 2018r. Zgodnie ze zmienionymi art. 4 ust. 4a oraz 4aa ustawy o KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości każdy podmiot będzie miał możliwość pobrania odpisu pełnego danej spółki, który posiadać będzie moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza także zmiany w zakresie sporządzania aktów notarialnych przez notariuszy. Powyższa zmiana zakłada utworzenie przez Krajową Radę Notarialną tzw. Centralnego Repozytorium Elektronicznego Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), prowadzonego w systemie teleinformatycznym, którego celem jest przechowywanie elektronicznych wypisów i wyciągów aktów notarialnych. Zgodnie z ustawą nowelizującą przepisy o CREWAN wejdą w życie 9 kwietnia 2018r.

Ideą tej zmiany jest, aby po sporządzeniu aktu notarialnego, który jest podstawą wpisu do KRS, notariusz umieścił jego elektroniczny wypis w CREWAN, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a podmiot, który składa do KRS wniosek, którego podstawą jest akt notarialny wskazuje jedynie numer aktu z repozytorium. Zatem obieg dokumentów w postaci aktów notarialnych będzie się odbywał pomiędzy sądem a notariuszem, a nie stroną.

Udostępnianie w KRS informacji o adresach członków zarządu oraz członków organów uprawnionych do powoływania członków zarządu

Zmiana ustawy wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów spółki, obok oświadczeń obejmujących zgodę tych osób na powołanie także adresy do doręczeń oraz obowiązek każdorazowego zgłaszania zmiany tych danych. W przypadku osób nieposiadających adresu do doręczeń na terenie Polski konieczne jest powołanie pełnomocnika do doręczeń na terytorium kraju.

Obowiązkiem składania do sądu rejestrowego informacji o adresie do doręczeń objęte zostały także osoby uprawnione do powoływania zarządu spółek kapitałowych. W przypadku, gdy organem uprawnionym do powoływania zarządu będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników, można sobie wyobrazić związane z tym dodatkowe utrudnienia np. duża ilość akcjonariuszy/udziałowców, duża rotacja poprzez zbycie udziałów/akcji (każdorazowo należy wskazać zmiany) konieczność wskazania danych osób reprezentujących podmioty będące akcjonariuszami/udziałowcami (jeśli nie są to osoby fizyczne).

Nowelizacja ustawy wprowadza także zmiany w zakresie doręczeń – zmianie ulega art. 139 kpc, zgodnie z którym pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, doręcza się na adres do doręczeń wskazany zgodnie z ww. zasadami. W przypadku, gdy ww. osoby nie zgłosiły oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń wprowadzono domniemanie prawne w zakresie możliwości pozostawienia przesyłki w aktach sprawy z skutkiem doręczenia.

W wykonaniu tej zmiany spółki mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2019 r.

Co jeszcze się zmieni?

Ustawa przewiduje także szereg innych zmian m.in. w zakresie ustanawiania kuratora poprzez rozszerzenie zakresu uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 kc i 69 kpc oraz zlikwidowanie możliwości ustanowienia kuratora na podstawie art. 26 ustawy o KRS, w zakresie wprowadzenia obowiązku weryfikacji karalności osób powołanych na prokurentów (zmiana art. 18§ 2 ksh). Przewidziano także likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Powyższe zmiany całkowicie przemeblują dotychczasowe postępowanie rejestrowe. Wydaje się, że w większości idą w dobrym kierunku i „na papierze” wywołują pozytywny odbiór. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, a w tym przypadku sukces będzie zależał od dopracowania systemu teleinformatycznego i jakości serwerów obsługujących tysiące podmiotów i petentów.

 

Autor: Beata Pawlac ZOBACZ MÓJ PROFIL