Wykreślenie członka Zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wykreślenie członka Zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego

Autor: Anna Ptak

W jednym z pierwszych artykułów omawialiśmy kwestie, dotyczące różnych aspektów skuteczności rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji. Warto wspomnieć również o kolejnym etapie, a mianowicie o wykreśleniu członka zarządu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Co mówi Kodeks Spółek Handlowych?

Zarówno w przypadku złożenia przez członka zarządu rezygnacji, jak i w przypadku odwołania go uchwałą wspólników spółki, następuje wygaśnięcie posiadanego przez niego mandatu do pełnienia funkcji odpowiednio członka lub prezesa zarządu spółki. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, mandat ten wygasa także, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Po wygaśnięciu mandatu, nie można zapomnieć o tym, iż zmiany w zarządzie należy zgłosić do KRS aby zaktualizować dane widniejące w rejestrze tak, by pokrywały się ze stanem faktycznym. Wniosek o wpis zmian do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od momentu wygaśnięcia mandatu, a więc przykładowo od dnia podjęcia stosowanej uchwały lub złożenia przez członka zarządu stosownego oświadczenia.

Wniosek zgłaszający zmiany powinien zostać wniesiony do Sądu przez pozostałych członków zarządu, jeżeli jego skład jest nadal zgodny z obowiązującymi zasadami reprezentacji, bądź też przez nowy zarząd, jeśli takowy zostanie powołany. Oczywiście wniosek może złożyć także właściwie umocowany pełnomocnik. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy spółka nie zgłosi zmian do KRS, bądź najzwyczajniej nie ma osoby, która mogłaby spółkę reprezentować, były już członek zarządu nie pozostaje bez możliwości interwencji w tej sprawie.

Jeżeli spółka nie dopełnia swojego obowiązku zgłoszenia zmian do rejestru, były członek zarządu, którego wykreślenie ma dotyczyć, może złożyć do KRS stosowne oświadczenie, które będzie informowało sąd o zaistniałym stanie faktycznym, a więc o braku złożenia przez spółkę wniosku pomimo upływu 7-dniowego terminu. Powinien on jednocześnie przedstawić dokumenty, które potwierdzą fakt wygaśnięcia mandatu oraz zaprzestania pełnienia danej funkcji w zarządzie spółki. W efekcie powyższego działania Sąd może wszcząć postępowanie przymuszające, jeżeli uzna to za konieczne celem zmuszenia spółki do dopełnienia jej obowiązku, i wezwać spółkę do złożenia stosownego wniosku, a w przypadku braku skuteczności wezwania, możliwe jest nałożenie na spółkę grzywny, a także dokonanie wpisu przez sąd z urzędu.

Autor: Anna Ptak ZOBACZ MÓJ PROFIL

Danecki, Dec Radcowie Prawni – Kancelaria w Katowicach

Prawo Przedsiębiorców to jedna z naszych specjalizacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy pewni, że znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. KONTAKT