NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODESKU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA ROK 2020

Autor: Beata Pawlas

Jak już przedstawiliśmy to w ostatnim artykule mec. Agnieszki Zinek, od 1 marca 2020 r. wejdą w życie zmiany kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w zakresie procedury przekształcania spółek. Główne założenia nowelizacji obejmują m.in. częściowe zniesienie obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, wprowadzenie zasady kontynuacji uczestnictwa w spółce przekształcanej oraz rezygnację z konieczności zawarcia umowy spółki lub statutu. Zmiany obejmują także wprowadzoną tą samą ustawą nowelizacyjną prostą spółkę akcyjną, która także może zostać wybrana jako docelowa spółka przekształcona. Ponieważ zagadnienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych Klientów postanowiliśmy rozszerzyć informacje o kolejne nowe regulacje.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta jest obowiązkowe. W myśl wprowadzonych zmian (art. 559 ksh) od 1 marca 2020r. obowiązek badania przez biegłego rewidenta będzie dotyczył jedynie przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. W pozostałym zakresie badanie planu przez biegłego nie będzie konieczne.

Ponadto zmianie ulegną wymogi dotyczące konieczności zawarcia umowy lub podpisania statutu spółki przekształconej.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 563 § 2 ksh podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej. Innymi słowy by przekształcić spółkę wystarczy sama uchwała o przekształceniu spółki. Warto zwrócić uwagę, że zmieniono brzmienie całego art. 563 ksh, który reguluje szczegółowo co powinna zawierać uchwała o przekształceniu spółki.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia zasady kontynuacji uczestnictwa w spółce przekształconej. Do tej pory obowiązuje zasada, że tylko wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ksh). Obecnie obwiązujące przepisy art. 564-566 ksh przewidują procedurę z tym związaną m.in. obowiązek wezwania wspólników przez spółkę do złożenia w miesięcznym terminie od dnia podjęcia uchwały oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce, roszczenie wspólnika, który nie złożył ww. oświadczenia o wypłatę kwoty o równowartości odpowiadającej wartości jego udziałów lub akcji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami ww. przepisy zostaną uchylone, a nowo brzmiący  art. 553§3 ksh stanowić będzie, że wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej z jednym wyjątkiem tj. przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową z kolei reguluje nowy przepis art. 576¹ ksh wprowadzający  tzw. korporacyjne prawo wyjścia, dotyczące możliwości żądania odkupu udziałów lub akcji w spółce przekształcanej. Przysługuje ono wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Pisemne żądanie odkupu wspólnik powinien złożyć spółce w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Cena odkupu powinna odpowiadać wartości godziwej udziałów albo akcji w spółce przekształcanej. Spółka powinna odkupić akcje lub udziały w terminie trzech tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Wspólnik, który nie zgadza się na cenę odkupu, może wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej jego udziałów albo akcji w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Jeżeli wszystkie udziały albo akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną odkupione, przekształcenie nie dochodzi do skutku.