Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka ochrony danych kontrahentów (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzania przez Danecki Dec Radcowie Prawni Sp. p.
  ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice (dalej: “Administrator”) danych osobowych należących do:
  a. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  b. osób fizycznych będących pracownikami kontrahentów (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie,
  – zwanych dalej łącznie “Przedstawicielami”.
 2. Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (lub w jego imieniu) zarówno od pracodawcy Przedstawiciela jak i bezpośrednio od Przedstawiciela (dalej: “Dane Osobowe”).
 3. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.
 4. Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO.
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
 6. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z kontrahentem).
 8. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z kontrahentem lub jego Przedstawicielem.
 9. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. podmioty zewnętrzne świadczące usługi: informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.
 10. Każdemu Przedstawicielowi przysługuje prawo do:
  a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach Danych Osobowych,
  b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,
  c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  d. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  f. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na kancelaria@ddrp.pl.
 12. Każdy z kontrahentów Administratora jest zobowiązany do poinformowania swoich Przedstawicieli o niniejszej Polityce.

 

Polityka plików cookies

 1. Czym są pliki „cookies”?
  To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 2. Typy używanych plików cookies:
  a) „sesyjne” (session cookies)
  Pliki tymczasowe stosowane w trakcie korzystania z Serwisu. Znajdują się one w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania z serwisu.
  b) „stałe” (persistent cookies)
  Pliki, w których zapisany jest z góry określony czas ich użytkowania lub takie o trwałym charakterze. Obecne są w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Do czego stosowany jest mechanizm ciasteczek?
  – tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  – zachowanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  – dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań
 4. Wyłączenie cookies przez użytkownika
  Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania tego rodzaju plików:
  a. Google Chrome
  b. Microsoft Internet Explorer
  c. Mozilla Firefox
  d. Opera
  e. Safari
 5. Dodatkowe informacje
  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji niż te zawarte w plikach cookies.
 6. Podmiot odpowiedzialny
  Danecki Dec Radcowie Prawni Sp. p.
  ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice
  Adres e-mail: kancelaria@ddrp.pl