Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – przedsiębiorstwa

Autor: Mateusz Gruszczyński

W poprzednim artykule opisaliśmy Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność odnosząc się do osób fizycznych. Dzisiaj zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego skutków przekształcenia dla przedsiębiorców.

Skutki przekształcenia dla przedsiębiorców

Jeśli chodzi o skutki przekształcenia dla przedsiębiorców (w tym również dla spółdzielni mieszkaniowej), wskazać należy na problem ryzyka przekroczenia limitu pomocy de minimis. Problem ten został podniesiony już po ogłoszeniu ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Został on rozwiązany w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W art. 1 pkt 4 ustawy zaproponowano zmianę do art. 7 ustawy o przekształceniu, regulującego zasady odpłatności za przekształcenie. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorców, którzy wyrażają obawy o możliwość poniesienia kosztów związanych z przekształceniem, w szczególności gdy gospodarują na dużej powierzchni gruntu lub są właścicielem znaczącej części udziału w nieruchomości lub wykorzystali już limit pomocy de minimis. Projektowany przepis umożliwia wybór systemu płatności za przekształcenie między zasadą 20 opłat i ewentualną dopłatą w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis albo zasadą opartą o płatność długoterminową przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej. Proponowana reguła płatności pozwala zatem na osiągnięcie wartości rynkowej gruntu, po spłacie wszystkich opłat, a zatem przedsiębiorca nie wejdzie w rygor pomocy publicznej. Równocześnie przewidziano sytuację, w której w okresie płatności opłaty przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę okresu płatności. W art. 7 ustawy o przekształceniu dodano przepis ust. 6b, który umożliwia złożenie nowego oświadczenia w każdym czasie w okresie wnoszenia opłaty, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Tym samym nawet w kilka lat po przekształceniu przy zmianie sytuacji finansowej przedsiębiorca będzie mógł wybrać inny sposób płatności niż ten, który został wybrany bezpośrednio po przekształceniu.
Zmiana zaproponowana do art. 7 ust. 7 ustawy jest konsekwencją dodania do art. 7 ust. 6a i umożliwi wniesienie opłaty jednorazowej w każdym czasie wnoszenia opłaty podmiotom, które złożyły oświadczenie o wyborze płatności długoterminowej.

Powyższe regulacje zapewnią beneficjentom przekształcenia, którzy mogliby zostać objęci rygorem pomocy publicznej, dostosowanie systemu płatności do aktualnej kondycji finansowej, planów inwestycyjnych wobec nieruchomości podlegającej przekształceniu lub innych okoliczności, występujących w indywidualnej sprawie. W ten sposób skutki systemowego przekształcenia praw użytkowania wieczystego będą miały łagodniejszy wpływ zarówno na sytuację i funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorców inwestujących w budownictwo mieszkaniowe, jak i na sytuację najemców, gdyż eliminują obawy o wpływ opłat za przekształcenie na stabilność czynszów w lokalach mieszkalnych.

Zasada wykonywania zaświadczenia

Konsekwencją zmiany w art. 7 są propozycje zawarte w art. 1 pkt 5, dotyczące art. 11 ust. 1 ustawy o przekształceniu. Uregulowano tu sytuacje, w których będzie następował wtórny obrót nieruchomościami podlegającymi przekształceniu. W szczególności określono zasadę wydawania zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty w sytuacji, gdy będzie następowało zbywanie nieruchomości między przedsiębiorcami. Przyjęto zasadę, że kolejny nabywca będący przedsiębiorcą będzie mógł kontynuować płatność przez dłuższy okres w celu uniknięcia obowiązku dopłaty wynikającej z przekroczenia limitu pomocy de minimis. Inne sytuacje wtórnego obrotu nie wymagają uregulowania, ponieważ w przypadkach, w których nabywcą nieruchomości od przedsiębiorcy będzie podmiot niebędący przedsiębiorcą, zastosowanie znajdzie ogólna zasada wnoszenia opłaty przez 20 lat od dnia przekształcenia. Mechanizmy zapewniające właściwe wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłaty w wysokości wynikającej ze złożonego pierwotnie oświadczenia zostały przewidziane w ogólnych przepisach prawa cywilnego. Przepis art. 83 Kodeksu cywilnego wiąże sankcję nieważności z czynnością prawną zawartą dla pozoru lub dla ukrycia innej czynności prawnej. Ponadto należy podkreślić, że ponowne transakcje będą skutkowały dla stron nowymi zobowiązaniami podatkowymi (PCC, VAT, podatek dochodowy), a także niepodatkowymi dotyczącymi czynności cywilnoprawnych. Zatem powyższe okoliczności zarówno finansowe, jak i związane z sankcją nieważności czynności prawnej nie będą sprzyjały zawieraniu umów przenoszących własność w celu uniknięcia zobowiązań wynikających z przepisów o pomocy publicznej.

Kancelaria Radców Prawnych Katowice

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, porady lub konsultacji to zapraszamy do kontaktu. Nasi radcowie prawni chętnie udzielą niezbędnych informacji i przeprowadzą cię przez cały proces.

Autor: Mateusz Gruszczyński ZOBACZ MÓJ PROFIL