Zakaz Konkurencji dla Menadżerów

Zakaz Konkurencji dla Menadżerów cz.1

Autor: WOJCIECH DEC

Mówi się, że w biznesie najważniejszy jest pomysł.  Podstawą sukcesu jest znalezienie takiego rodzaju działalności, w zakresie produkcji lub usług, którego efekty będą kupowane i pozwolą osiągnąć dodatni efekt ekonomiczny.  Ale sam pomysł to na pewno nie wszystko.  Pomysł muszą zrealizować ludzie.  I często muszą to być fachowcy w danej branży, którym przedsiębiorca powierza zarządzanie firmą, ludźmi i zasobami materialnymi.  Przy tej okazji menadżerowie otrzymują dostęp do wszystkich tajemnic firmy związanych z technologiami, procedurami produkcji czy wykonywania usług, a co najważniejsze mają wiedzę na temat klientów firmy.  Jednocześnie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że prawie nigdy na danym rynku nie działa sam.  Istnieje przecież konkurencja, czyli inne firmy, które też chcą osiągnąć pozycję lidera.  Dla takich firm kadra menadżerska konkurenta rynkowego to przedmiot sporego zainteresowania, bo przejęcie takich osób to osłabienie konkurenta a tym samym szansa zdobycia pozycji dominującej na rynku.

Dlatego jednym z najważniejszych problemów z jakimi firmy spotykają się powierzając menadżerom zarząd przedsiębiorstwem jest uchronienie się przed działaniem na rzecz konkurencji.  W tym celu przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą stworzyć pomiędzy firmą a menadżerem takie więzi, aby nie doszło do działania na szkodę firmy.

Aby w sposób dostatecznie jasny pokazać jakich rozwiązań i gdzie mogą szukać przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi działaniami na rzecz firm konkurencyjnych należy w pierwszej kolejności ustalić przed czym przedsiębiorca powinien się bronić i jak to robić w zależności jaki związek prawny łączy firmę z menadżerem.  Szeroko dyskutowana problematyka kontraktów menadżerskich de facto opiera się na dwóch podstawowych podziałach, jeżeli chodzi o ich konstrukcję prawną.  W zależności od wyboru stron kontrakt menadżerski będzie opierał się o umowę o pracę albo o umowę cywilnoprawną w zakresie wykonywania usług zarządczych.  I właśnie w oparciu o ten podstawowy podział należy poszukiwać rozwiązań chroniących firmę przed działaniami konkurencyjnymi.  Samego zakresu problematyki działań konkurencyjnych należy poszukiwać przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Bo tak naprawdę kwestia nie polega na obronie przed konkurencją jako taką, ale przed niedozwolonymi praktykami jakie firmy konkurencyjne mogą stosować.  Podstawowe zagadnienie wiąże się, w przypadku kadry menadżerskiej z uniemożliwieniem konkurencji dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które to informacje są w posiadaniu menadżerów.

Zarówno umowa o pracę, jak również umowa o świadczenie usług zarządczych może w sposób bardzo różny uregulować wzajemne stosunki pomiędzy firmą a menadżerem.  Można jednakże znaleźć także szereg przepisów, które z mocy prawa będą regulowały przynajmniej część tych zagadnień.  Mają one zastosowanie niezależnie od tego, jaki stosunek prawny łączy menadżera z firmą, zwłaszcza w sytuacji, gdy menadżer jest jednocześnie członkiem władz danego podmiotu gospodarczego.

Przepisy powołanej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzają szereg definicji, wskazujących, jakie działania mogą zostać uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji.  Jednym z nich jest bez wątpienia naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, przez co rozumie się przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli to zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.  I w tym miejscu pojawia się już pierwszy ustawowy środek ochrony przedsiębiorcy.  Zgodnie z przepisami ustawa uznaje za czyn nieuczciwej konkurencji naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa zakaz ten ma zastosowanie także do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.  Jest to ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wynikająca z przepisu rangi ustawowej, którego naruszenie jest zagrożone nie tylko możliwością uzyskania odszkodowania, ale jednocześnie odpowiedzialnością karną z karą pozbawienia wolności do lat dwóch włącznie. 

 

Autor: Wojciech Dec ZOBACZ MÓJ PROFIL