FORMA PRZENIESIENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

Forma przeniesienia majątkowych praw autorskich

Autor: Agnieszka Zinek

W naszej praktyce często doradzamy naszym Klientom przy zawieraniu umów, których przedmiotem jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przykładowo logo, zdjęcie, teledysk. Podstawową kwestią przy tej transakcji musi być ustalenie czy umowa ma zawierać przeniesienie autorskich praw majątkowych, czy też „wyłącznie” praw do korzystania z utworu. Pierwsza z opcji powoduje, że twórca wyzbywa się definitywnie własnych praw majątkowych do utworu na polach określonych w umowie, zaś w drugim przypadku mamy do czynienia z umową licencyjną, czyli uprawnieniem do korzystania z utworu przez wskazany czas.

Forma pisemna umowy

Ustawodawca przewidział, że umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niedochowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność powyższej umowy, a zatem umowa traktowana jest za niezawartą i nie wywołuje skutków prawnych – nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich. Na marginesie należy zaznaczyć, że forma ta jest całkowicie uzasadniona, jeżeli chodzi o specyficzny i niematerialny przedmiot obrotu jakim są prawa autorskie, tak aby ich określenie w umowie miało kryteria pewne i jednoznaczne. Wykonanie takiej umowy bez dochowania właściwej formy powoduje, że spełnione świadczenia na jej podstawie mają charakter świadczenia nienależnego ze wszystkimi skutkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym. Konsekwencje niedochowania formy w przypadku tej umowy mogą być bardzo poważne, przykładowo sankcje z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych czy po stronie twórcy obowiązek zwrotu wynagrodzenia.

prawa autorskie do utworu

Umowa licencji niewyłącznej

W praktyce pojawiają się próby konwersji takiej nieważnej umowy dokonanej bez zachowania wymaganej formy w ważną umowę licencji niewyłącznej (niewymagającej specjalnej formy) do tych samych praw. Jednakże biorąc pod uwagę, iż zmiana kwalifikacji prawnej umowy wymaga zarówno, aby czynność prawna spełniała wymogi ważności umowy, w którą przekształcenie ma nastąpić, jak i zgodności z wolą stron umowy, to w zdecydowanej większości przypadków różnice są tak znaczące, że nie dochodzi do zmiany kwalifikacji prawnej umowy, a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych pozostaje nieważna.

Kancelaria Katowice

Posiadamy szerokie spectrum doświadczeń w sprawach sądowych, których przedmiotem są roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich. Postępowania te zazwyczaj trwają wiele lat i są bardzo skomplikowane pod względem dowodowym.

Zachęcamy do wcześniejszej konsultacji w zakresie nabycia/korzystania z praw autorskich, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, które przy doskonałej znajomości zagadnień są możliwe do uniknięcia – kontakt.

Autor: Agnieszka Zinek ZOBACZ MÓJ PROFIL