ZATRUDNIENIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

‘Zatrudnienie’ członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a ubezpieczenie społeczne

Autor: Agnieszka Lysko

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z jej członkiem zarządu mogą łączyć różne relacje, w zależności od tego czy oprócz samego powołania nawiązywany jest dodatkowo inny stosunek zobowiązaniowy. Możliwości w tym zakresie jest co najmniej kilka.

Umowa o pracę

W pierwszej kolejności należy wskazać, że oprócz powołania do organu spółki członek zarządu może zawrzeć również umowę o pracę. Zazwyczaj jest to umowa zawierana na czas pełnienia określonej funkcji w zarządzie. Z tytułu umowy o pracę spółka winna odprowadzać składki na poczet ubezpieczeń społecznych, tak jak od innych pracowników. Przed zawarciem umowy o pracę należy jednak najpierw dokonać analizy, czy jej zawarcie jest odpowiednie do sposobu wykonywania zamierzonej pracy, a także czy jej zawarcie jest opłacalne i w ogóle czy jest dopuszczalne. Sytuacją wykluczającą zawarcie umowy o pracę jest okoliczność, kiedy członek zarządu jest również jedynym wspólnikiem spółki. Wtedy ze spółką nie może wiązać go umowa o pracę, gdyż brakować będzie podstawowego elementu charakteryzującego stosunek pracy, czyli podporządkowania pracodawcy. Co więcej, coraz częściej pojawiają się twierdzenia w orzecznictwie, że nawet „niemalże jedyny” wspólnik nie może zostać zatrudniony w spółce na umowę o pracę.

Uchwała o powołaniu

Kolejną opcją jest nienawiązywanie dodatkowego stosunku zobowiązaniowego, a poprzestanie jedynie na uchwale o powołaniu do składu zarządu, która to uchwała może określa wysokość wynagrodzenia dla członka zarządu. Analizując tą sytuację należy także odwołać się do przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Sama uchwała o powołaniu do pełnienia funkcji członka zarządu nie stanowi podstawy objęcia ubezpieczeniem społecznym takiej osoby. Jednakże w niektórych przypadkach będzie inaczej. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych traktuje bowiem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. W takim zatem przypadku, jeżeli jedyny wspólnik będzie też członkiem zarządu, to powinien on odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne tak jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Powyższa sytuacja dotyczyć może także członka zarządu, który jest większościowym wspólnikiem, jeżeli w rzeczywistości inni wspólnicy de facto „nie mają nic do powiedzenia”. Taka interpretacja może wydawać się contra legem, jednakże zdarza się, że jest wykorzystywana przez organy rentowe. Dodatkowo podkreślenia wymaga, że samo posiadanie przez członka zarządu odrębnej działalności gospodarczej, z której odprowadzane są należne składki na system ubezpieczeń społecznych, nie zwalnia z całości z odprowadzania składek z tytułu bycia wspólnikiem w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy wspólnik będzie zobowiązany uiszczać co najmniej składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski

Ostatnim z podstawowych stosunków jaki może wiązać członka zarządu ze spółką jest umowa cywilnoprawna (np. kontrakt menadżerski). Takie rozwiązanie może okazać się kosztowne dla spółki pod względem ubezpieczeń społecznych (choć nie musi), jednakże posiada wiele innych pozytywnych aspektów. Przede wszystkim w kontrakcie menadżerskim można szczegółowo określić zadania członka zarządu, a także poczynić ustalenia w zakresie odpowiedzialności za podejmowane działania.

Podsumowując istnieje wiele możliwości ułożenia stosunku Członek Zarządu – Spółka. W doborze optymalnego rozwiązania do danej sytuacji może pomóc nasza Kancelaria. Pamiętać bowiem należy, że nieodpowiednio ułożony stosunek prawny może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje zarówno finansowe jak i w zakresie odpowiedzialności, dla każdej ze stron.

Autor: Agnieszka Lysko ZOBACZ MÓJ PROFIL