Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego

Autor: Agnieszka Zinek

Mamy nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką wartość może przedstawiać znak towarowy, ale dla pewności przypomnijmy wartości z ostatniego rankingu tworzonego przez Agencję Interbrand: najwyżej wycenianym obecnie znakiem towarowym jest „Tęczowe Jabłko” (Apple), które przedstawia wartość 214,48 mld USD. Tuż za nim Google o wartości 155,5 mld USD, który został zarejestrowany raptem 20 lat temu oraz Amazon wyceniany na 100,76 mld USD. W pierwszej dziesiątce od lat utrzymują się także Coca-Cola, Microsoft, Mercedes-Benz i McDonald’s.

Podkreślamy, że znak to nie tylko istotny wartościowo składnik majątku przedsiębiorcy, który może być przedmiotem obrotu, ale również skuteczne narzędzie promocyjne, wykorzystywane w działaniach marketingowych. Znak towarowy także uwiarygodnia przedsiębiorstwo. Zatem bez wątpienia powinien zostać zabezpieczony przed ewentualnymi naruszeniami.

Rejestracja znaku towarowego

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk). Czas uzyskania prawa ochronnego na znak to około 6 miesięcy, jeżeli zgłoszenie zostanie prawidłowo dokonane i nie wpłynie sprzeciw, a aby zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej należy postępować według poniższych kroków:

 1. weryfikacja oznaczenia, które ma być znakiem towarowym, w tym wykluczenie bezwzględnych przeszkód rejestracyjnych wskazanych w przepisie art. 1291 Prawa własności przemysłowej;
 2. zbadanie zdolności rejestrowej znaku towarowego – przeprowadzenie badania czy znak podobny lub identyczny nie jest już chroniony;
 3. wybór odpowiedniej klasy/ klas towarów lub usług, dla których ma zostać zarejestrowany znak według klasyfikacji nicejskiej;
 4. dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w rejestrze na odpowiednim wniosku wraz z uiszczeniem opłaty za zgłoszenie;

Następne kroki podejmuje Urząd Patentowy oraz ewentualnie osoby trzecie:

 1. badanie wstępne pod względem formalno-prawnym oraz ujawnienie zgłoszenia w bazie Urzędu w terminie 2 miesięcy do daty zgłoszenia;
 2. badanie merytoryczne pod kątem czy istnieją przeszkody rejestracyjne znaku towarowego oraz po pozytywnej weryfikacji publikacja w Biuletynie Urzędu;
 3. przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego;
 4. jeżeli nie wpłynął sprzeciw to Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, w przypadku sprzeciwu decyzja Urzędu zostaje wydana po uzyskaniu ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu i w zależności od niej jest to decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
  (Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy uiścić opłatę za ochronę i publikację).
 5. publikacja decyzji w Wiadomościach Urzędu Patentowego;
 6. otrzymanie świadectwa ochronnego.

Po dokonaniu rejestracji uprawniony z tytułu znaku towarowego musi pamiętać o odnowieniu i opłaceniu swojego prawa (co 10 lat), jak również monitorować czy prawo to nie jest naruszane.

Kancelaria Katowice

Kancelaria świadczy pełen zakres usług związany ze znakami towarowymi, począwszy od ich weryfikacji poprzez rejestrację i ochronę, w tym dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem. Zapraszamy do współpracy – kontakt.

Autor: Agnieszka Zinek ZOBACZ MÓJ PROFIL