NADCHODZĄCE ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka – nadchodzą zmiany

Autor: Paulina Bienioszek-Niepsuj

W dniu 14 maja 2019r. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej prawo upadłościowe, w szczególnym zakresie obejmującej modyfikację przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany w prawie upadłościowym stanowią odpowiedź na aktualnie występujące problemy w dotychczasowym modelu konsumenckiej restrukturyzacji. Liczba tych spraw z roku na rok wzrasta, a jedynie w roku 2018 ogłoszono łącznie 6.552 upadłości konsumenckich, przy wpływie 12.719 wniosków.

Najistotniejsze zmiany obejmujące upadłość konsumencką

  1. prowadzenie postępowania upadłościowego w trybie uproszczonym, bez wyznaczania sędziego – komisarza w sprawach, w których w masie upadłości brak jest znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli w drodze jego sprzedaży i wykonania planu podziału albo w których nie przewiduje się powstania sporów dotyczących składu masy upadłości, wysokości zadłużenia, jego struktury lub trudności z likwidacją masy upadłości;
  2. możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z pomocą licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, z bardzo ograniczonym udziałem sądu;
  3. rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności – analogicznie, jak w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców, o ogłoszeniu upadłości decydującym kryterium będzie stan niewypłacalności (stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ), a nie ocena zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu zadłużenia, zaś okoliczność ta będzie brana pod uwagę dopiero w momencie ustalania planu spłat, co następuje już po ogłoszeniu upadłości dłużnika;
  4. w kontekście pkt 3 powyżej – w sytuacji, gdy dłużnik do swojej niewypłacalności lub jej pogłębienia doprowadził w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa, nowelizacja przewiduje dłuższy termin realizacji planu spłaty, który wynosi aż 7 lat (obecnie są to 3 lata);
  5. możliwość szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”);
  6. umorzenie przez Sąd zobowiązań w trybie warunkowym – ma zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat;
  7. zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela będzie następowało bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, który będzie dokonywał sprawdzenia formalnego zgłoszenia, analizy merytorycznej i na tej podstawie będzie ustalał listę wierzytelności.

Nowe rozwiązania w znaczącym zakresie miałyby obowiązywać w terminie 6 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Mając na uwadze zakres i charakter planowanych i proponowanych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej można uznać, że mamy do czynienia ze sporym uproszczeniem tej procedury. Z uwagą należy przyglądać się postępom w pracach nad nowelizacją ustawy upadłościowej.

Kancelaria w Katowicach

Nasza Kancelaria kompleksowo doradza w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zapraszamy do współpracy – kontakt.

Autor: Paulina Bienioszek-Niepsuj ZOBACZ MÓJ PROFIL