Szczególny sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Szczególny sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Anna Ptak

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o szczególnym rodzaju reprezentacji spółki, wynikającym z art. 210 § 1 KSH, kiedy to w celu zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Z uwagi na zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą, w powyższych sytuacjach zaistniała potrzeba rozwiązań alternatywnych. W praktyce spotykamy się z wieloma takimi scenariuszami.

Regulacje dotyczące zakazu dokonywania czynności z samym sobą wynikają z potrzeby ochrony interesów spółki oraz jej wierzycieli i wyeliminowania działania członka zarządu na własną korzyść ze stratą dla spółki. Dzięki temu wspólnicy oraz rada nadzorcza mają większą kontrolę nad podejmowanymi przez zarząd działaniami i może to zapobiec działaniu na niekorzyść spółki w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Kto może zostać wybrany na pełnomocnika?

Warto zastanowić się nad kilkoma problematycznymi kwestiami, jak na przykład nad tym, kto może zostać wybrany na pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH, a w szczególności czy inny członek zarządu może zostać wybrany na pełnomocnika do dokonania takiej czynności prawnej.

W przepisach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Istnieje pewna rozbieżność w poglądzie orzecznictwa oraz doktryny, w której znajdziemy głosy, jakoby wybór innego członka zarządu na pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH miałby stanowić obejście prawa, jednak ogólnie przyjmuje się, iż nie ma ku temu przeszkód. Podobne wnioski możemy zauważyć chociażby w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z którym powołanie innego członka zarządu na pełnomocnika w trybie 210 KSH jest dopuszczalne, co zostało wyrażone np. w Postanowieniu Sądu Najwyższego:

„Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być umocowany przez zgromadzenie wspólników do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu (art. 210 § 1 KSH).”.

spotkanie zarzadu spółki

Umowa pomiędzy członkiem zarządu a spółką

Kolejną interesującą kwestią jest pytanie, jak należałoby zawrzeć umowę pomiędzy członkiem zarządu a spółką w świetle zakazu dokonywania czynności z samym sobą, w przypadku gdy chodzi o spółkę jednoosobową.

Jeżeli jedna osoba jest zarówno jedynym wspólnikiem jak i jedynym członkiem zarządu, zastosowanie znajdzie tutaj art. 210 § 2 KSH, który wprowadza obowiązek dokonania czynności prawnej pomiędzy spółką a jedynym członkiem zarządu w formie aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Jednak w momencie, kiedy w zarządzie znajduje się większa ilość osób, wymóg ten nie znajdzie zastosowania.

Skutkiem niezachowania formy aktu notarialnego, wynikającej z art. 210 § 2 KSH jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowej formy przy dokonywaniu tego typu czynności prawnych. Istnieje jednak jeszcze inna możliwość dotycząca spółki jednoosobowej – mianowicie dokonanie czynności powyższych poprzez system teleinformatyczny. Zgodnie bowiem 
z art. § 3 omawianego przepisu, wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, który zostanie opatrzony podpisem elektronicznym.

Pomoc kancelarii prawnej

Jeśli nie jesteś pewny, jaką umowę możesz zawrzeć lub potrzebujesz porady doświadczonego radcy prawnego z zakresu prawa handlowego, to zapraszamy do naszej kancelarii na spotkanie. Dowiesz się na nim, jak możemy pomóc Tobie oraz spółce, w której jesteś udziałowcem – Kontakt.

Autor: Anna Ptak ZOBACZ MÓJ PROFIL