proces kupna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Agnieszka Lysko

Zmiana struktury właścicielskiej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością wykonania analiz i szeregu czynności.

Umowa sprzedaży

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymagana jest szczególna forma. Umowa sprzedaży powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zatem bez wizyty u notariusza co do zasady się nie obejdzie. Wyjątkiem będzie zbycie udziałów spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Tutaj zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Zanim jednak wybierzemy się do notariusza powinniśmy ustalić czy możemy skutecznie i bez żadnych przeszkód nabyć rzeczone udziały. W tym celu niezbędne będzie zbadanie treści aktualnej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawdzenie aktualnej umowy spółki

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą znajdować się postanowienia, które uzależniają skuteczność nabycia od uzyskania zgody określonego organu spółki. Co do zasady tym organem będzie zarząd spółki, jednak umowa spółki może wskazywać także na inny organ. Wtedy przed podjęciem czynności finalizujących zbycie udziałów, aktualny wspólnik powinien wystąpić o odpowiednią zgodę. Niewyrażenie zgody ze strony spółki jest natomiast problemem, który może zostać usunięty poprzez wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o wyrażenie takiej „zastępczej” zgody. Zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem nie można „na siłę przytrzymywać” wspólnika w spółce kapitałowej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kolejnym postanowieniem, które często znajduje się w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest zastrzeżenie prawa pierwokupu, tudzież pierwszeństwa nabycia udziałów. W przypadku takich postanowień należy poddać je analizie i ustalić co aktualny i przyszły udziałowiec powinni zrobić, żeby zawrzeć skuteczną umowę sprzedaży udziałów w spółce.

Wskazać w tym miejscu należy, że naruszenie postanowień umowy spółki w zakresie zbywania udziałów może mieć różne konsekwencje. Może to prowadzić nawet do uznania za bezskuteczną takiej umowy. Umowa spółki może zawierać także inne ograniczenia do sprzedaży udziałów (np. spełnienie odpowiednich kryteriów przez nabywcę). Reasumując umowa spółki powinna zostać poddana gruntownej analizie przed przystąpieniem do finalizacji transakcji.

Następnie ustalić także należy czy przedmiot przyszłej sprzedaży nie jest w jakiś inny sposób obciążony. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być bowiem obciążane np. poprzez ustanowienie zastawu. Powyższe mogłoby w przyszłości utrudnić wykonywanie praw korporacyjnych, a nawet pozbawić nabywcę rzeczonych udziałów.

zakup udziałów w spółce

Przejście udziałów spółki

Po dokonaniu analizy prawnej udziałów, które mają być przedmiotem umowy sprzedaży i zawarciu skutecznej umowy ich sprzedaży należy przejść do następnego etapu. Tym etapem jest powiadomienie spółki o dokonanej transakcji. Przejście udziałów (odpowiednio także części udziału) jest skuteczne wobec spółki dopiero od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o sprzedaży wraz z dowodem dokonania czynności. Bez tego spółka nie będzie traktować nabywcy jako nowego wspólnika i nie dokona odpowiedniego zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doświadczona kancelaria

Reasumując proces sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wieloetapowym przedsięwzięciem i należy się do niego odpowiednio przygotować. We wszystkich czynnościach niezbędnych do przejścia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pomóc może nasza Kancelaria. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie, gdyż nasza Kancelaria uczestniczyła w dziesiątkach tego typu transakcji – kontakt.

Autor: Agnieszka Lysko ZOBACZ MÓJ PROFIL