ZMIANY W PRAWIE PRACY – PODSUMOWANIE ROKU 2019 I NOWE REGULACJE NA ROK 2020

Autor: Anna Ptak

Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego sprzyja podsumowaniom poprzedniego roku – poniżej znajdziecie Państwo krótki przegląd niektórych zmian w przepisach dotyczących prawa pracy wprowadzonych w roku 2019, a także zapowiedzi zmian na rok 2020.

Główne zmiany w kodeksie pracy dotyczyły mobbingu, kwestii świadectw pracy oraz urlopów macierzyńskich. 

Po pierwsze – ustawodawca rozszerzył możliwość dochodzenia odszkodowania ofiarom mobbingu.  Na skutek modyfikacji przepisu art.  943 kodeksu pracy, pracownik może domagać się od swojego pracodawcy odszkodowania za mobbing również w momencie, gdy stosunek pracy nie został rozwiązany, a więc gdy nadal pracuje on w danym zakładzie pracy. Poprzednie przepisy przewidywały możliwość dochodzenia odszkodowania dopiero w momencie, gdy wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę.  Powyższa zmiana stanowi więc wzmocnienie ochrony pracowników będących ofiarami mobbingu, którzy mogą teraz reagować na nękanie, dyskryminację lub przemoc w miejscu pracy znacznie wcześniej.

Zmienione zostały również przepisy dotyczące świadectw pracy.  Z obecnego brzmienia przepisu art. 97 § 1 wynika, iż związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy już w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, a nie jak to było poprzednio ujęte – niezwłocznie.  Dalsza część przepisu stanowi natomiast, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.  W przypadku niezachowania powyższych terminów pracodawcy może grozić kara grzywny.

Dodatkowo z 7 do 14 dni wydłużony został termin na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy – wynosi on obecnie 14 dni od jego otrzymania, jak również termin do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy – tu 14 dni liczy się od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Ważną zmianą wprowadzoną w zeszłym roku jest również rozszerzenie uprawnień, dotyczących wykorzystania urlopu macierzyńskiego dla innych członków najbliższej rodziny. Na skutek zmiany art. 163 § 3 kodeksu pracy, urlop macierzyński może zostać udzielony nie tylko matce oraz ojcu dziecka, ale również innemu członkowi najbliższej rodziny, jednak musi to nastąpić na zasadach określonych w przepisach regulujących prawo do zasiłku macierzyńskiego w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka albo ubezpieczonemu – innemu członkowi najbliższej rodziny, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Na ten rok proponowane są już kolejne zmiany, między innymi w zakresie wydłużenia urlopu wypoczynkowego i zrównania jego wymiaru bez względu na staż pracy, a także w zakresie uprawnień emerytów i skrócenia wieku emerytalnego w zależności od stażu pracy.
O wszelkich ważnych zmianach będziecie Państwo mogli przeczytać na naszym blogu.