NOWE WYZWANIA ORGANIZACYJNE DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH

Autor: Jakub Kubis

Rok 2020 (a zwłaszcza kolejny 2021) przyniesie dla spółek akcyjnych zmiany o bardzie fundamentalnym znaczeniu.  Przede wszystkim z dniem 1 stycznia 2021 r. docelowo utracą moc obowiązującą papierowe dokumenty akcji.  Od tego momentu dokument akcji uzyska wyłącznie formę elektronicznego zapisu w tzw. Rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wyspecjalizowane podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. biura maklerskie) bądź w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.  Oznacza to, że począwszy od
1 stycznia 2021r., znikną prowadzone przez same spółki akcyjne (bądź na ich zlecenie przez inne podmioty) tzw. księgi akcyjne, stanowiące spisy własnych akcjonariuszy.  Ta prosta, wydawałoby się, zmiana w rozumieniu tego czym jest dokument akcji wymaga jednak od spółki szeregu przygotowań.

Po pierwsze spółka akcyjna zobligowana będzie – co rozumie się per se – do wyboru firmy mającej prowadzi jej rejestr akcjonariuszy.  Nakłada to na zarządzających spółkami akcyjnymi rozeznania rynku potencjalnych ofert w tym zakresie, a nade wszystko dokonania wyboru takiej  firmy poprzez stosowne uchwały Walnych Zgromadzeń swoich spółek.  Po drugie spółka, po dokonaniu wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarciu z taka firmą stosownej umowy, będzie zobowiązana do przeprowadzenia pięciu (5) następujących po sobie wezwań skierowanych do swoich akcjonariuszy celem dokonania przez nich zwrotu posiadanych papierowych dokumentów akcji.  Wezwania przybierać muszą formę ogłoszeń w rozumieniu kodeksu spółek handlowych (zatem za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego), oraz być zamieszczone – przez co najmniej 3 lata od pierwszego wezwania – na stronie internetowej spółki o której wspomniano na wstępie.  Wezwania, te nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie, przy czym pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powyższe oznacza, że pierwsze półrocze 2020r. będzie dla spółek akcyjnych okresem wzmożonej aktywności – po pierwsze w kierunku zwoływania walnych zgromadzeń w celu wyboru pomiotów mających prowadzić ich rejestr akcjonariuszy (oraz dokonywania stosownych zmian w swoich statutach), zawierania z takimi podmiotami umów, a przede wszystkim dokonywania wezwań do zwrotu akcji i przeprowadzania procesu ich kolekcjonowania.