Koniec użytkowania wieczystego?

Koniec użytkowania wieczystego?

Autor: Mateusz Gruszczyński
Ostatnio pojawiło się mnóstwo informacji odnośnie zniesienia prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia go z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa w pełne prawo własności. Jest to wynikiem uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jak sama nazwa wskazuje przekształcenie dotyczy tylko i wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Prawo użytkowania wieczystego innych gruntów pozostanie niezmienne i nic na razie nie wskazuje, by w najbliższej przyszłości miałyby być uchwalone przepisy, które by znosiły instytucje użytkowania wieczystego. Przekształcenie nie obejmie zatem przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości o innym przeznaczeniu niż nieruchomości mieszkalne.

Podział geodezyjny

W przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki mieszkalne, do przekształcenia konieczne będzie przeprowadzanie podziału geodezyjnego i rozdzielenie gruntów mieszkalnych i niemieszkalnych. W takich sytuacjach przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nastąpi dopiero z dniem dokonania wydzielenia nieruchomości w księgach wieczystych.

Koniec użytkowania wieczystego?

Dokumentem potwierdzającym fakty przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez dotychczasowego właściciela nieruchomości (organy reprezentujące Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego), które będzie stanowiło podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej. Zaświadczenie będzie wydawane z urzędu w terminie do końca 2019 r. lub na wniosek nowego właściciela w terminie 4 miesięcy. W każdy przypadku wpis w księdze wieczystej będzie dokonywany z urzędu, bez konieczności ponoszenia opłat sądowych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu będzie przez 20 lat ponosił, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę będzie się uiszczać tak, jak opłatę roczną z użytkowanie wieczyste tzn. w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Roszczenie o opłatę będzie określane w zaświadczeniu i będzie wpisywane do księgi wieczystej. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie istnienia obowiązku jej uiszczenia, obowiązek przejdzie na nabywcę nieruchomości.

Co przewiduje ustawa?

Ustawa przewiduje możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie. W takiej sytuacji podmiot zainteresowany może wystąpić do dotychczasowego właściciela nieruchomości o podanie informacji o wysokości jednorazowej opłaty, a następnie w terminie dwóch miesięcy od jej uzyskania złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa będzie przysługiwała bonifikata w wysokości od 10 do 60 procent, w zależności od liczby lat, które upłynęły od roku przekształcenia. W przypadku gruntów jednostek samorządu terytorialnego o wysokości bonifikaty będą decydować uchwały odpowiednich organów. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, właściwy organ wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie, które będzie podstawą do wykreślenia w księdze wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Wykreślenie będzie następować wyłącznie na wniosek właściciela. Od wniosku o wykreślenie będzie pobierana opłata sądowa w wysokości: 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Ustawa przewiduje też sytuację zabudowania gruntu na cele mieszkaniowe po 1 stycznia 2019r.
Jeżeli grunt oddany w użytkowanie wieczyste zostanie zabudowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przekształcenie w prawo własności następuje z mocy prawa z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania. W takim przypadku zaświadczenie o przekształceniu wydawane ma być na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Analogicznie, przekształcenie skutkuje obowiązkiem ponoszenia od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie opłaty w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowania.

Radca Prawny Katowice

Zapraszamy do naszej kancelarii radców prawnych w Katowicach gdzie udzielimy wszystkich niezbędnych porad prawnych dotyczących przekształceń oraz użytkowania gruntów. KONTAKT

Autor: Mateusz Gruszczyński ZOBACZ MÓJ PROFIL