Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych od 1 marca 2019r (cz.1)

Autor: Jakub Kubis

Począwszy od 1 marca 2019 r. podmioty działające w obrocie w formie spółek handlowych bądź osoby pełniące w nich funkcje zarządcze, muszą być świadome szeregu zmian mających w założeniu ustawodawcy usprawnić i urealnić funkcjonowanie niektórych rodzajów spółek. Najistotniejsze zmiany dotkną podmioty funkcjonujące w obrocie w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Mniejszy zakres zmian, co nie znaczy, że mniej doniosły, obejmuje spółki osobowe – spółkę partnerską oraz komandytowo – akcyjną.

Spółka partnerska

Zmiana drobna, choć dla praktyki funkcjonowania spółek partnerskich może wydać się fundamentalna. Nowelizacja przecina dyskusję dotyczące tego czy zarząd takiej spółki – jeżeli zostanie powołany – powinien składać się wyłącznie z partnerów, czy też w jego skład mogą wchodzić obok nich również osoby trzecie, bądź też czy w skład zarządu powołani mogą zostać wyłącznie osoby trzecie z wyłączeniem partnerów. Począwszy od 1 marca 2019 r. w zarządzie takiej spółki musi zasiadać co najmniej jeden partner, a pozostałymi członkami mogą być osoby spoza grona wspólników. Rozwiązanie to godzi zatem możliwość powierzenia spraw spółki profesjonalnym menadżerom, z wymaganiem charakterystycznym dla spółek osobowych w postaci osobistego zaangażowania się w sprawy spółki jej wspólników (w tym wypadku co najmniej jednego partnera).

Spółka komandytowo – akcyjna

Nowelizacja wprowadza ustawowe uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza. Dotychczas uprawnienie takie przysługiwało wyłącznie, gdy przewidywał je statut spółki komandytowo – akcyjnej, miało zatem charakter umowny, co razie braku stosownych zapisów statutu mogło skutkować brakiem możliwości wystąpienia z takiej spółki.

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwsza z szeregu zmian dotyczy doprecyzowania kwestii formy w jakiej powinna nastąpić zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji – zatem spółki z o.o. przed jej rejestracją w sądzie. Przesądzone zostaje, że zmiana takiej umowy wymagać będzie „zawarcia umowy” zatem jednomyślności wszystkich dotychczasowych wspólników. Przedmiotowa zmiana nie znajdzie zastosowania do spółek zawiązywanych przy wykorzystaniu wzorca umowy, o którym mowa w art. 1571 k.s.h.
Doprecyzowano także zasady wpłat dywidendy w sytuacji, gdy wbrew umowie spółki zgromadzenie wspólników nie określi dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Jeżeli bowiem zgromadzenie wspólników dnia takiego nie oznaczy, dniem dywidendy – z mocy ustawy – będzie dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

Nowelizacja utrzymuje zasadę, że dywidendę wypłaca się w dniu określonym przez zgromadzenie wspólników. Zmienia jednakże zasady wypłaty dywidendy w sytuacji gdy wspólnicy dnia takiego nie określą. Dotychczas dzień ten wskazywał zarząd spółki, co niejednokrotnie prowadziło do pokrzywdzenie wspólników mniejszościowych, w razie ustalenia odległych terminów wypłat. Po zmianach, w sytuacji gdy walne zgromadzenie nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Jej wypłata nie będzie już uzależniona od aktywności zarządu w tej materii.

Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Nowe zasady dotyczą też „obsługi” zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy – a dokładnie ich zwrotu. W sytuacji bowiem, gdy zaliczka została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki: 1) w całości – w przypadku odnotowania straty albo 2) w części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek.

Kolejne istotne zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji mających na celu zapobieganie nie tak wcale rzadkim sytuacjom, funkcjonowania spółki bez zarządu w razie rezygnacji ostatniego z jego członków. W takiej sytuacji ostatni członek zobowiązany będzie – składając rezygnację wspólnikom – zwołać zgromadzenie wspólników w celu wyłonienia nowego zarządu. Będzie to warunkiem złożenia rezygnacji, która stanie się skuteczna dopiero po dniu na który zwołano powyższe zgromadzenie.

Autor: Jakub Kubis ZOBACZ MÓJ PROFIL