Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – osoby fizyczne

Autor: Mateusz Gruszczyński

Z dniem 1 stycznia 2019r. doszło do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Poniżej po krótce opisane zostaną skutki tego przekształcenia dla osób fizycznych i w osobnym artykule dla przedsiębiorstw.

Osoby fizyczne

Dla osób fizycznych, które nie planują w najbliższym czasie zbycia lokalu lub budynku mieszkalnego znajdującego się na nieruchomości, która została przekształcona, fakt przekształcenia nie wymaga podejmowania żadnych działań. Obowiązek przeprowadzenia czynności formalnych zmierzających do ujawnienia w księgach wieczystych faktu przekształcenia leży po stronie urzędów gminnych lub powiatowych (w zależności od tego, kto był właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste –odpowiednio gmina lub Skarb Państwa) oraz sądów wieczystoksięgowych. Organy mają obowiązek do końca 2019r. wydać dla każdego lokalu lub budynku jednolokalowego, zaświadczenie, które zawiera oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie jej wnoszenia tej opłaty jak i również o możliwości jednorazowego uiszczenia tej opłaty. Wysokość opłaty powinna być równa wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ponoszonej do końca 2018r.

przeksztalcenie gruntu

Organ przesyła zaświadczenie do właściciela nieruchomości (na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków!) oraz sądu wieczystoksięgowego. Na jego podstawie sąd dokonuje w dziale II księgi wieczystej wykreślenia dotychczasowego właściciela i wpisuje jako wściela dotychczasowego użytkownika wieczystego. Ponadto, w dziale III księgi wieczystej sąd wpisuje w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości roszczenie o opłatę prze kształceniową. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Jeśli zainteresowanych nie chce czekać na wydanie zaświadczenia przez ogram, może sam złożyć wniosek. Może to przyspieszyć ujawnienie przekształcenia w księdze wieczystej gdyż wtedy organ ma 4 miesiące na wydanie zaświadczenia o przekształceniu.

Ponadto, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do końca upływu 20 letniego okresu ponoszenia opłat. Właściwy organ informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wyda z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Natomiast osoby zamierzające zbyć nieruchomość, muszą pamiętać, że do aktu notarialnego będą musiały przedstawić zaświadczenie o przekształceniu. W takiej sytuacji, organ ma obowiązek wydać zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł za każdą nieruchomość lokalową lub budynkową. Pojawia się zatem kolejny dokument, który trzeba uzyskać by móc przystąpić do transakcji zbycia nieruchomości. Od momentu zbycia obowiązek ponoszenia opłaty przekształceniowej przechodzi na nabywcę. Tak samo będzie w sytuacji, gdy lokal będzie dopiero wyodrębniany z nieruchomości. W takich sytuacjach wpis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej nastąpi razem ze wpisaniem nowego właściciela czy też założenia księgi wieczystej dla wyodrębnionego lokalu.

Podkreślić przy tym należy, że pierwszą opłatę przejściową należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r., więc w 2019 r. nie trzeba ponosić żadnych opłat.

Kancelaria Radców Prawnych Katowice

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, porady lub konsultacji to zapraszamy do kontaktu. Nasi radcowie prawni chętnie udzielą niezbędnych informacji i przeprowadzą cię przez cały proces.

Autor: Mateusz Gruszczyński ZOBACZ MÓJ PROFIL